Insolvence

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka svůj dluh věřiteli splácet. Důležitým znakem je právě dlužníkova dobrá vůle splatit dluh.

Český právní řád nabízí fyzickým osobám možnost tzv. oddlužení, kdy dlužník se zaváže uhradit své dluhy, které jsou již více než 30 dnů po splatnosti,  vůči všem věřitelům stejným dílem, žádný věřitel nesmí být zvýhodněn. Vedle zpeněžení majetkové podstaty přichází v úvahu ještě tzv. osobní bankrot, kdy dlužník bude po dobu pěti let splácet své dluhy do výše nejméně 30 % jejich celkové hodnoty. Pak přichází okamžik, kdy zbytek dluhů je smazán. O jednotlivých případech rozhoduje soud.

V případě předlužení je nutné kontaktovat finančního poradce nebo právní poradnu některého občanského sdružení zabývajícím se podobnými případy  a začít své dluhy odpovědně řešit.